Pozvánka

 
18
unr

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v Restauraci ASTRON, ul. Ratibořská 1537 v Opavě dne 9.3.2022 od 17:00 hod s následujícím programem:

                                                                       Bytové družstvo Rezidence Hálkova

                                                                 Hálkova 1725/15, Kateřinky, 747 05 Opava

                                                                                              IČ: 294 47 291

Registrace: KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

Pozvánka na členskou schůzi

družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v Restauraci ASTRON, ul. Ratibořská 1537 v Opavě dne 9. 3. 2022 od 17:00 hod s následujícím programem:

1)      Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze a zapisovatele

2)      Volba členů představenstva

3)      Volba členů kontrolní komise

4)      Diskuse a různé

Prezentace členů družstva proběhne od 16:30 hod.! Je zapotřebí nadpoloviční většina členů.

Čas úkonu odhadujeme na cca.45 minut.

 Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence). Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách družstva nebo u představenstva družstva.

V Opavě, dne 18. 02. 2022

 Za představenstvo družstva

 

VOLLENDET, s.r.o.

Předseda představenstva družstva

Ivan Saran

07
pro

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v Restauraci ASTRON, ul. Ratibořská 1537 v Opavě dne 7. 12. 2021 od 16:00 hod s následujícím programem:

1)         Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2)         Změna stanov družstva

3)         Informace o činnosti představenstva

4)         Informace o činnosti kontrolní komise

5)         Projednání hospodaření družstva za rok 2018

6)         Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2018

7)         Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018

8)         Projednání hospodaření družstva za rok 2019

9)         Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2019

10)       Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019

11)       Projednání hospodaření družstva za rok 2020

12)       Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2020

13)       Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020

14)       Návrh na zvýšení výše plateb záloh do „fondu oprav“ na základě mimořádného požadavku České spořitelny a.s. z 8/2017

15)       Projednání a schválení změny rozúčtování nákladů na výtah a osvětlení společných prostor s účinností od 1.1.2022

16)       Diskuse a různé

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov, účetní závěrka 2018, 2019 a 2020 a informace k hospodaření družstva v roce 2018, 2019 a 2020. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - http://rezidence-halkova.cz/pozvanka/

Prezentace členů družstva proběhne od 15:30 hod.! Je zapotřebí nadpoloviční většina členů.

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence). Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách družstva nebo u představenstva družstva.

 

Z důvodů plnění protiepidemických opatření (ke dni podpisu pozvánky) je nutné, aby se každá osoba při prezentaci prokázala, že:

a) absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Prosíme členy, aby respektovali aktuální lhůty protiepidemických opatření ke dni konání členské schůze !!!

Respektujte, prosím, rovněž nutnost usazení prezentovaných osob (ob jedno sedadlo), to neplatí pro členy společné domácnosti. Společenský odstup (2 m) dodržujte i při čekání na ověření bezinfekčnosti a zápis do prezenční listiny.

 

V Opavě, dne 11. 11. 2021

Za představenstvo družstva

 

 

 

VOLLENDET, s.r.o.

Předseda představenstva družstva

Ivan Saran,v.r.

17
čce

Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova.

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            


Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 17.7.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na náhradní čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

 

Zveme Vás na náhradní čl. schůzi  s následujícím programem.

 

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů náhradní členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)       Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)    Různé, závěr

 

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a
746 01 Opava

 

Náhradní členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence Hálkova svolána dne 26.6.2018 jako řádná náhradní členská schůze.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

25
čna

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                         

   
                            

na  členskou schůzi družstva 

Bytové družstvo Rezidence Hálkova,

která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava 

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy,  aby svou neúčast 

na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme

pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz


Zveme Vás na čl. schůzi  s následujícím programem.

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného

          člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem

          Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)      Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií

          vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)      Různé, závěr

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady

pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce

KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a, 746 01 Opava


 Členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence

 Hálkova svolána dne 7.6.2018 jako řádná členská schůze.

 
 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

 

18
led

POZVÁNKA na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky, dne 18. ledna 2018 od 16:00 hod.

Text pozvánky...

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

1)      Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze a zapisovatele

2)      Volba členů představenstva

3)      Volba členů kontrolní komise

4)      Diskuse a různé

Prezentace členů družstva proběhne od 16:30 hod.! Je zapotřebí nadpoloviční většina členů.

Čas úkonu odhadujeme na cca.45 minut.

 Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence). Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách družstva nebo u představenstva družstva.

V Opavě, dne 18. 02. 2022

 Za představenstvo družstva

 

VOLLENDET, s.r.o.

Předseda představenstva družstva

Ivan Saran

07
pro

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v Restauraci ASTRON, ul. Ratibořská 1537 v Opavě dne 7. 12. 2021 od 16:00 hod s následujícím programem:

1)         Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2)         Změna stanov družstva

3)         Informace o činnosti představenstva

4)         Informace o činnosti kontrolní komise

5)         Projednání hospodaření družstva za rok 2018

6)         Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2018

7)         Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018

8)         Projednání hospodaření družstva za rok 2019

9)         Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2019

10)       Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019

11)       Projednání hospodaření družstva za rok 2020

12)       Stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva za rok 2020

13)       Projednání a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020

14)       Návrh na zvýšení výše plateb záloh do „fondu oprav“ na základě mimořádného požadavku České spořitelny a.s. z 8/2017

15)       Projednání a schválení změny rozúčtování nákladů na výtah a osvětlení společných prostor s účinností od 1.1.2022

16)       Diskuse a různé

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov, účetní závěrka 2018, 2019 a 2020 a informace k hospodaření družstva v roce 2018, 2019 a 2020. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - http://rezidence-halkova.cz/pozvanka/

Prezentace členů družstva proběhne od 15:30 hod.! Je zapotřebí nadpoloviční většina členů.

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence). Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách družstva nebo u představenstva družstva.

 

Z důvodů plnění protiepidemických opatření (ke dni podpisu pozvánky) je nutné, aby se každá osoba při prezentaci prokázala, že:

a) absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Prosíme členy, aby respektovali aktuální lhůty protiepidemických opatření ke dni konání členské schůze !!!

Respektujte, prosím, rovněž nutnost usazení prezentovaných osob (ob jedno sedadlo), to neplatí pro členy společné domácnosti. Společenský odstup (2 m) dodržujte i při čekání na ověření bezinfekčnosti a zápis do prezenční listiny.

 

V Opavě, dne 11. 11. 2021

Za představenstvo družstva

 

 

 

VOLLENDET, s.r.o.

Předseda představenstva družstva

Ivan Saran,v.r.

17
čce

Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova.

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            


Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 17.7.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na náhradní čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

 

Zveme Vás na náhradní čl. schůzi  s následujícím programem.

 

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů náhradní členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)       Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)    Různé, závěr

 

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a
746 01 Opava

 

Náhradní členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence Hálkova svolána dne 26.6.2018 jako řádná náhradní členská schůze.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

25
čna

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                         

   
                            

na  členskou schůzi družstva 

Bytové družstvo Rezidence Hálkova,

která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava 

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy,  aby svou neúčast 

na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme

pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz


Zveme Vás na čl. schůzi  s následujícím programem.

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného

          člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem

          Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)      Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií

          vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)      Různé, závěr

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady

pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce

KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a, 746 01 Opava


 Členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence

 Hálkova svolána dne 7.6.2018 jako řádná členská schůze.

 
 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

 

18
led

POZVÁNKA na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky, dne 18. ledna 2018 od 16:00 hod.

Text pozvánky...

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

-->
2014 www.bdostrava.cz © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com